• Code

    BMD-TH-10

  • Duration

    4 วัน 3 คืน

มัณฑะเลย์ – พุกาม – มัณฑะเลย์

ไกด์รอรับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ และนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านชมวัดชเวนันดอว์, พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอว์ และชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขามัณฑะเลย์

รับประทานอาหารค่ำ ก่อนนำท่านส่งยังโรงแรมที่พัก

 

หลังจากรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปยังพุกามโดยรถโค๊ช เมื่อถึงพุกามแล้ว แวะชมวัดชเวสิกอง และ วัดติโลมินโล

รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านไปชมต่อที่วัดอนันดา, วัดธรรมยังจี, วัดสัพพัญญู, วัดชเวสันดอว์ และชมพระอาทิตย์ตกดินที่จุดชมวิว

รับประทานอาหารค่ำ นำท่านส่งยังโรงแรมที่พัก

 

หลังจากรับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับมัณฑะเลย์และพักรับประทานอาหารกลางวันในระหว่างเดินทาง

เมื่อถึงมัณฑะเลย์แล้ว ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ สะพานไม้อูเบ็ง

รับประทานอาหารค่ำ นำท่านส่งยังโรงแรมที่พัก

 

หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปชมวัดมหามุนี และ วัดมหากันดายงค์

รับประทานอาหารกลางวัน และนำท่านส่งยังสนามบินมัณฑะเลย์

 

Booking Form