กรุงย่างกุ้ง

ย่างกุ้ง เป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดในประเทศพม่า  เนื่องจากในอดีตย่างกุ้งเคยเป็นเมืองหลวง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศพม่า  เมืองย่างกุ้งนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำอิระวดี  ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ ดากอง เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมานานกว่า 2,500 ปี  โดยเริ่มแรกนั้นเป็นเมืองท่าของอาณาจักรมอญต่อมากษัตริย์อลองพญาได้เข้ามายึดครอง  แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นย่างกุ้งในปี พ.ศ. 2298 ซึ่งมีความหมายว่า ศัตรูพ่ายแพ้

กรุงย่างกุ้งนั้น ไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆของประเทศอื่นๆ ในเอเชียทั่วๆไป ที่มีแต่ความวุ่นวายของปัญหาการจราจร     ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการวางผังเมืองที่ดีของอังกฤษชาติอาณานิคม ที่ได้เคยปกครองประเทศพม่า  แต่อีกสาเหตุหนึ่งคือ ประเทศพม่านั้นยังเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบทุนนิยม รถยนต์จึงมีไม่มากนัก สภาพบ้านเมืองโดยทั่วไปมีรูปแบบของสไตล์โคโลเนียลเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น อีกทั้งยังมีการผสมผสานกับรูปแบบของสภาพบ้านเมืองเก่าแก่ไว้อย่างลงตัวอีกด้วย

 ย่างกุ้ง (ภาษาพม่า: อ่านออกเสียงว่า ดะโกง แปลว่า ปราบ ศัตรูราบคาบ, ภาษาอังกฤษเรียกว่า Rangoon) เป็นอดีตเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศเมียนมาร์ (หรือพม่า) ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำย่างกุ้ง ห่างจากอ่าวเมาะตะมะ (Gulf of Martaban) ประมาณ 30 กม. ย่างกุ้งเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ เท่านั้น ได้รับการบูรณะให้เป็นเมืองสำคัญและสถาปนาชื่อโดยพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์อลองพญา ปัจจุบันมีประชากร 4,504,000 (พ.ศ. 2543), และตั้งอยู่ที่ 16?48เหนือ, 96?9ตะวันออก (16.8, 96.15) เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่เมืองอื่น ๆ ในเอเซียอาคเนย์แล้ว ย่างกุ้งค่อนข้างจะด้อยพัฒนา จึงมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า มีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามา (จากประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน) ตึกที่อยู่อาศัยหลายชั้น (ไต tai) หลายแห่งได้ถูกสร้างใหม่หรือปรับปรุงใหม่ อย่างไรก็ดี    การปรับเมืองเข้าสู่ปัจจุบันจะเห็นชัดเจนเฉพาะในบริเวณกลางเมองและชเวดากอง แถบชานเมืองตอนใต้ เช่น Thaketa Township ยังคงยากจนต่อไป ย่างกุ้งได้พยายามที่จะเก็บรักษาสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมที่ยังมีอยู่ ย่างกุ้งได้ถูกออกแบบใหม่เป็นตารางหมากรุก เมื่ออังกฤษได้ผนวกพม่าเข้าสู่อาณาจักรของตนเองในคริสต์ศตวรรษที่ 19

เมืองสิเรียม

เมืองสิเรียม เป็นเมืองเล็กที่อยู่ห่างไม่ไกลออกจากเมืองย่างกุ้งเท่าไหร่ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำหงสาวดี กับแม่น้ำย่างกุ้ง    ซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองสำคัญในการเดินเรือของชาวโปตุเกสและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าขาย ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองที่ยิ่งใหญ่ของพม่าและเป็นเมืองท่าที่มีการนำเข้ามาที่สุด ส่วนมากประชาชาวเมืองสิเรียมส่วนใหญ่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมัน และทำงานโรงงานในโรงเบียร์ และโรงงานเหล้าที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของเข้ามาลงทุนประชากรส่วนมากเป็นชาวพม่าเชื้อชายอินเดียผสม